Bo na każdej inwestycji budowlanej kierownik budowy być musi…

Zarówno ze względów na wymogi formalne, jak i czysto praktyczne, nadzór jest niezbędny na każdej budowie.

Do podstawowych zadań/obowiązków kierownika budowy należy:

 • przejęcie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie
 • zapewnienie braku wstępu na teren budowy osobom nieupoważnionym
 • prowadzenie dokumentacji budowy – w tym dziennika budowy
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu
 • zorganizowanie budowy
 • kierowanie budową zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa budowlanego i BHP
 • pilnowanie przestrzegania przepisów BHP
 • wstrzymanie robót w razie spostrzeżenia sytuacji mogących powodować zagrożenie wraz z powiadomieniem właściwych organów
 • powiadamianie inwestora o wpisach do dziennika budowy związanych z wstrzymaniem robót
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia bądź odbioru robót ulegających zakryciu
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej
 • zgłoszenie obiektu do odbioru wraz z udziałem przy odbiorze
 • zgromadzenie i przekazanie inwestorowi wymaganych oświadczeń do odbioru obiektu budowlanego

Funkcję kierownika budowy może sprawować jedynie osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie!

kierownik budowy