Adaptacja projektu gotowego jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę

Adaptacja projektu polega na sprawdzeniu możliwości wykorzystania gotowego projektu oraz przystosowaniu go do panujących warunków na konkretnej działce (uwarunkowań administracyjnych, gruntowych oraz klimatycznych). Sprawdzenie jest wykonywane także pod kątem zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku, z Warunkami Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Podczas adaptacji projekt jest weryfikowany również pod katem obowiązujących wymogów prawa budowlanego. Najczęściej w czasie adaptacji wykonuje się także drobne modyfikacje projektu dostosowujące go do indywidualnych preferencji przyszłych użytkowników.

W procesie adaptacji biorą udział:

architekt

Architekt wykonuje projekt zagospodarowania terenu dostosowany do wymogów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku, do wymogów Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Projekt zagospodarowania terenu jest realizowany na mapie do celów projektowych, wykonanej wcześniej przez uprawnionego geodetę.

konstruktor

Konstruktor adaptujący projekt dostosowuje go do warunków panujących na danym terenie. Sprawdzeniu podlegają wszystkie elementy konstrukcyjne, w szczególności fundamenty, które należy dostosować do warunków gruntowo – wodnych (głębokość przemarzania gruntu, poziom wód gruntowych, nośność podłoża, na którym ma powstać budynek) jak również przekrycie dachu, więźba dachowa – z uwagi na strefy obciążenia śniegiem i wiatrem.

instalatorzy (woda, kanalizacja, gaz, prąd)

Instalatorzy dostosowują projekt pod kątem dostępności do sieci przesyłowych, a w przypadku ich braku projektują rozwiązania alternatywne.

Adaptacje projektów najkorzystniej jest wykonywać w firmie, która zna panujące na danym terenie uwarunkowania. Zmiany często muszą być kilkakrotnie konsultowane z inwestorem, a to łatwiej jest wykonać mając bliski dostęp do projektanta.

Jakiekolwiek zmiany mogą być dokonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami.

W celu wykonania adaptacji projektu gotowego niezbędne są:

  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, jeżeli nie ma planu, decyzja o warunkach zabudowy,
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
  • zapewnienie zjazdu na działkę – potwierdzenie dostępu do drogi publicznej,
  • wykonana przez uprawnionego geodetę mapa do celów projektowych (w skali 1:5000),
  • warunki przyłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ewentualnie gazowej,
  • zalecane są także badanie geologiczne gruntu.

Fachowe doradztwo oraz pomoc już na etapie wyboru działki i projektu – to u nas standard!

adaptacje projektów